About PMK

Leading group of companies in manufacturing and distributor in premium electrical equipment and finest switchboard and high experience in electrical maintenance services

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

กลุ่มบริษัทภัทรเมธากิจ เป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และให้บริการบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงต่ำ และแรงดันปานกลาง สายไฟ และอุปกรณ์เครื่องวัด ฯลฯ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงในนาม PMK Corporation Ltd. และ PMK Industry Co.,Ltd; เราให้บริการลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล สาธารณูปโภค และโรงงาน มากกว่า 3000 โครงการ

บริษัทยังได้ขยายความร่วมมือทั้งทางด้านการพัฒนากำลังคน การซ่อมบำรุง การสนับสนุนกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมร่วมกันทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก

สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงศึกยภาพของบริษัทในการพร้อมเป็นผู้นำในธุรกิจนี้

 

about01

กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ประเภทแรงดันไฟฟ้าต่ำไปจนถึงช่วงแรงดันไฟฟ้าปานกลาง รวมถึงแบรนด์ต่อไปนี้:- ABB, Crompton, Kraus&Naimer, Phelps Dodge, BBI และ Itatrecce นอกจากนี้ ธุรกิจบริการไฟฟ้ายังเป็นอีกแผนกหนึ่งที่ให้บริการรวมถึงการทดสอบศักยภาพสูง การทดสอบเดินเครื่อง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และความช่วยเหลือด้านไฟฟ้าที่จำเป็นอื่นๆ

 

ด้วยแนวคิดชั้นนำด้านคุณภาพในผลิตภัณฑ์และบริการ PMK ได้รับมาตรฐานมากมาย ได้แก่ มาตรฐาน IEC, BS EN, UL, มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) และ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ยิ่งไปกว่านั้น PMK ยังได้รับใบรับรองการทดสอบประเภทอย่างครบถ้วนจาก LOVAG และ ASTA มาตรฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างแท้จริงถึงการทำงานอย่างทุ่มเทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดีที่สุดในระดับเดียวกัน

ล้านบาท

ยอดขายต่อปี

กำลังการผลิต: ตู้ / ปี
บุคลากร
  • 100 ฝ่ายขายและบริการ
  • 150 วิศวกรและช่างเทคนิค
  • 200 แผนกสนับสนุนอื่นๆ

กลุ่มบริษัทภัทรเมธากิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตตู้สวิตซ์บอร์ดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าครบวงจร พร้อมขยายฐานการจัดจำหน่ายสินค้าและการบริการสู่ต่างประเทศ

พันธกิจ

สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่สำหรับธุรกิจในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ภายใต้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ส่งมอบบริการหลังการขายที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

“ P R E M I U M “

P – Performance
Excellence

ดำเนินธุรกิจด้วยศักยภาพ เพื่อความแข็งแกร่งและเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

R – Responsibility
Process

รับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและการบริการที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐาน

E – Entrepreneur
Creativity

พัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

M – Manufacturing Best Practices

ผลิตสินค้ารวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการและวิธีปฏิบัติทางวิศวกรรม

I – Improvement Collaborative

บุคลากรมีการปรับปรุงการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

U – Usability
First

ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในใช้งานตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

M – Marvelous Impressions

สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัทเป็นลำดับแรก

M – Marvelous Impressions

สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัทเป็นลำดับแรก

นโยบายคุณภาพ

กลุ่มบริษัทภัทรเมธากิจ เน้นการบูรณาการระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) อย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม มีความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและส่งมอบสินค้าตรงเวลา รับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายที่ว่า... 

  • มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล 
  • ส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์ภายในประเทศ 
  • จำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผล 
  • ปรับปรุงการทำงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

การทดสอบและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดทางด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งทางด้านกระบวนการบริหารและด้านการผลิต โดยได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กร ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและการบริการที่ดีที่สุด ภายใต้ความมุ่งมั่นในการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  

บริษัทยังได้พัฒนาตู้สวิตซ์บอร์ดสำหรับควบคุมระบบไฟฟ้า (Switchboard) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับเสมอมา โดยได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบตามมาตรฐานสากล (IEC) กับห้องปฏิบัติการทดสอบต่างประเทศ และขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศอีกด้วย อีกทั้งจากประสบการณ์ของบริษัทที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งเจ้าของโครงการ หน่วยงานของรัฐ โครงการมหาชน รวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจรับเหมาและติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งได้มีความเชื่อมั่นไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากการไฟฟ้าท้องถิ่นอีกด้วย 

ในระดับสากล ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC 61439-1,2 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในระบบไฟฟ้า โดยบริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบกับห้องปฏิบัติการทดสอบต่างประเทศ ทั้งในประเทศอิตาลี และออสเตรเลีย โดยได้รับการรับรอง Fully Type-Tested Certificate ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันที่สามารถให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าได้ว่า จะได้รับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ภายใต้กระบวนการผลิตและตรวจสอบสินค้าก่อนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง 

ในระดับประเทศ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับชุดประกอบสำเร็จรูปควบคุมไฟฟ้าแรงต่ำ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ว่ามีคุณภาพและมีความปลอดภัยภายใต้การใช้งานในสภาวะการณ์ปกติ

รางวัลและความสำเร็จ

ด้วยแนวคิดชั้นนำด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ทำให้ PMK เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมาอย่างยาวนานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับการรับรอง "Made in Thailand (MiT)" จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผลิตโดยใช้วัตถุดิบ แรงงาน และนวัตกรรมภายในประเทศเป็นหลัก

บริษัทยังได้ขยายความร่วมมือทั้งทางด้านการพัฒนากำลังคน ความรู้ด้านการซ่อมบำรุง การสนับสนุนกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมร่วมกันทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก

สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงศึกยภาพของบริษัทในการพร้อมเป็นผู้นำในธุรกิจนี้